کلیه مبالغ و صورت حساب ها به شماره حساب زیر واریز خواهد شد

 

6221061067828741

بانک پارسیان

به نام دبیرخانه دائمی کنفرانس داده کاوی ایران

جمال شهرابی